Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden hollandsmooi by NO3, gevestigd te Elspeet aan de Nunspeterweg 26.


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan hollandsmooi (hierna ook de ‘leverancier’) opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging en/of levering van zaken;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;


Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.
2.2. Algemene (inkoop-) voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij voor het tot stand komen van een overeenkomst, uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de leverancier op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.


Artikel 3: Aanbod
3.1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.2. Een aanbod, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
3.3. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
3.4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het  aanbod binden de leverancier niet.


Artikel 4: Prijs
4.1. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
4.2 Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.) doch exclusief verzendkosten, waaronder begrepen eventueel door overheden opgelegde heffingen terwijl de leverancier overigens gerechtigd is prijsstijgingen in verband met na het tot stand komen van een overeenkomst genomen overheidsmaatregelen, door te berekenen aan opdrachtgever. Voorzover opdrachtgever een verzendadres gelegen buiten Nederland opgeeft, zullen de daadwerkelijk te maken verzendkosten worden gefactureerd.
4.3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.


Artikel 5: Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in art. 3.2.,  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2. Een opdracht kan enkel en alleen worden verstrekt door middel van het digitale bestelformulier op de website van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die via de website van de leverancier zijn overgebracht.
5.3. De opdracht wordt in productie genomen nadat de leverancier betaling van de overeengekomen prijs, de verschuldigde B.T.W. en de overig verschuldigde (verzend-)kosten heeft ontvangen.
5.4. Nadat de betaling als bedoeld in 5.3 is ontvangen, is annulering van de opdracht niet meer mogelijk.
5.5. Aan de opdrachtgever komt geen herroepingsrecht toe (en derhalve geldt er ook geen bedenktijd), hoe dan ook, nu de leverantie betrekking heeft op producten die door of namens de leverancier zijn geproduceerd overeenkomstig de door de opdrachtgever opgegeven specificaties.


Artikel 6: Termijn en plaats van levering
6.1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk, bij aangetekende brief, in gebreke heeft gesteld. Na ontvangst van de ingebrekestelling heeft de leverancier nog een redelijke termijn waarbinnen er alsnog kan worden geleverd. Van een verzuim zijdens de leverancier kan nimmer sprake zijn indien er sprake is van overmacht bij de leverancier of bij de partijen van wie deze afhankelijk is.
6.2. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering op een door de opdrachtgever opgegeven adres in Nederland.
6.3. De opdrachtgever of diens vertegenwoordiger is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier opgegeven adres mogelijk te maken.
6.4. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 7: Onderzoek bij aflevering
7.1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering van het geleverde te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
7.2. De opdrachtgever dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel te doen uiterlijk binnen 5 dagen na aflevering. Een kennisgeving als in dit lid bedoeld, dient steeds middels een aangetekend verzonden, gedocumenteerde brief, te geschieden.
7.3. De leverancier is, indien blijkt dat de kennisgeving als bedoeld in lid 2 terecht is gedaan, steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De verplichting een nieuwe, deugdelijke prestatie te leveren, gaat eerst in de dag nadat de opdrachtgever de al geleverde goederen terug heeft ontvangen.
7.4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
7.5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.


Artikel 8: Afwijkingen
8.1. Het is de opdrachtgever bekend dat het geleverde een weergave is van het oorspronkelijke schilderij, tekening of model. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde en anderzijds het oorspronkelijke schilderij, tekening of model kunnen nimmer een reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
8.2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.


Artikel 9: Garantie
9.1. De leverancier staat niet in voor het bestendig zijn van het geleverde door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.
9.2. Indien het geleverde een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de opdrachtgever recht op herstel of vervanging. De opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het geleverde niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan de leverancier worden gezonden.
9.3. Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van het geleverde is geen garantie van toepassing.
9.4. Het aankoopbewijs geldt als garantiebewijs.
9.5. De leverancier heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.


Artikel 10: Overmacht
10.1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld en ook niet indien deze niet krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
10.2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.


Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot maximaal twee keer het overeengekomen factuurbedrag voor de levering waarvoor opdracht is gegeven. 
11.2. De eventuele schadevergoeding zal derhalve nimmer het dubbele van het bedrag overstijgen dat door de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de leverancier is betaald.
11.3. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.


Artikel 12: Gebruik van persoonsgegevens
12.1. De leverancier garandeert alle informatie betreffende de opdrachtgever die wordt verkregen in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen.
12.2. De leverancier  is niet gerechtigd de informatie die door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.


Artikel 13: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlandse recht. Partijen kiezen in het kader van tussen hen gesloten overeenkomsten, onveranderlijk domicilie te Elspeet.